JURIDISCHE DIENSTEN

Het advocatenkantoor biedt juridische diensten, waaronder grensoverschrijdende diensten, aan Poolse en buitenlandse Cliënten. Bedrijven, instellingen en particulieren.

Diensten worden verleend in: Pools, Engels en Nederlands/Vlaams.

Wij bieden onze bijstand op alle rechtsgebieden op het hele grondgebied van de Republiek Polen en in het buitenland. Wij voeren procedures voor alle autoriteiten en rechtbanken, inclusief de Hoge Raad.

Door samenwerking met buitenlandse advocatenkantoren, onder meer vanuit het grondgebied van België, Nederland, Frankrijk; Denemarken, Duitsland en andere Baltische landen kunnen wij grote, interdisciplinaire internationale zaken behandelen, inclusief procedures bij buitenlandse rechtbanken.

In het licht van de wet bestaat het verlenen van rechtsbijstand door advocaten uit het verstrekken van juridisch advies en raadpleging, het opstellen van adviezen en analyses, het opstellen van contracten en andere documenten, het vertegenwoordigen van Opdrachtgevers voor alle rechtbanken, kantoren, natuurlijke en rechtspersonen en andere organisatorische eenheden.

Advocaten hebben bovendien het recht om kopieën van documenten te waarmerken voor overeenstemming met hun originelen.

 

In het bijzonder, wij houden zich bezig met:

 • opstellen van contracten, overeenkomsten en andere documenten, onderhandelen over de voorwaarden van transacties,
 • oprichting, transformaties, fusies en overnames, herstructureringen, ontbinding, liquidatie en faillissement van handelsondernemingen en andere entiteiten,
 • het verlenen van permanente juridische diensten aan commerciële bedrijven en andere entiteiten,
 • zaken met betrekking tot aansprakelijkheid van bestuurders voor de verplichtingen van handelsvennootschappen,
 • inschrijvingen in verschillende registers, kadastrale- en hypotheekzaken,
 • transacties waaronder ook de aan- en verkoop van: aandelen en aandelenblokken, onroerend goed, ondernemingen en hun georganiseerde onderdelen,
 • incasso- en schadevergoedingszaken,
 • het uitbrengen van juridische adviezen en analyses, evenals “due diligence” – onderzoeken,
 • investeringsprocessen, ontwikkelingsactiviteiten, scheepsbouw, havens, transport en logistiek,
 • zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht,
 • intellectueel eigendom,
 • familie- en erfeniszaken, ook grensoverschrijdend,
 • het adviseren bij geschillen die voortvloeien uit door onze Cliënten gesloten contracten of naar aanleiding van andere gebeurtenissen,
 • zaken op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ook internationale kwesties, bijvoorbeeld de detachering van werknemers en het verblijf en werk van buitenlanders op het grondgebied van de Republiek Polen,
 • het oplossen van binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen voor rechtbanken en arbitragehoven door middel van schikkingsonderhandelingen of bemiddeling, het opstellen van gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen,
 • juridische vertegenwoordiging van Cliënten voor alle rechtbanken arbitragehoven, bedoeld als: analyse en juridische beoordeling van de feiten, voorbereiding van de strategie voor het voeren van het proces, deelname aan hoorzittingen en andere vergaderingen, voorbereiding van rechtszaken, moties, pleidooien evenals beroep- en cassatiemaatregelen (klachten, bezwaarschriften, enz.),
 • administratieve zaken, voeren van verschillende procedures voor administratieve rechtbanken en administratieve autoriteiten, onder anderen in fiscale en sociale verzekeringszaken, inclusief grensoverschrijdende zaken,
 • zekerheidstelling van vorderingen (inbeslagneming van activa) en tenuitvoerleggingsprocedures,
 • tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Contact

Het advocatenkantoor is gevestigd in Gdansk.
Persoonlijke ontmoetingen vinden plaats op afspraak.

Op wens van de Cliënt is het mogelijk om een complete juridische dienst te verkrijgen zonder de noodzaak van een persoonlijke ontmoeting, d.w.z. door middel van communicatie op afstand, zoals telefoon, e-mail, instant messaging, traditionele post, koerier, enz.
dmr@dmrlaw.eu
+48 602 492 616