Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ I PLIKI COOKIES

Operatorem strony internetowej Kancelarii [dalej: Strona lub Serwis] jest radca prawny Dorota Rosiak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w 80-365 Gdańsku ul. Jelitkowski Dwór 17/7, posiadająca REGON 364994205, NIP 5861531256, adres e-mail: dmr@dmrlaw.eu [dalej: Operator].

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

– zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (inaczej “ciasteczka”),

– gromadzenie logów serwera www przez Operatora.

Współpracownicy, pracownicy i przedstawiciele Kancelarii/Operatora, którzy będą mogli mieć dostęp do uzyskanych danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności.

Dane osobowe przetwarzane przez nas są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta, może także zapisać informacje o parametrach połączenia.                         

Dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator w tym zakresie współpracuje.

 

Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (inaczej „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę (np. komputer, tablet, telefon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,

– ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu,

– pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów,

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis lub Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.  Kancelaria nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.

 

RODO

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. dalej: RODO) oraz przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Dorota Rosiak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w 80-365 Gdańsku ul. Jelitkowski Dwór 17/7, posiadająca REGON 364994205, NIP 5861531256, adres e-mail: dmr@dmrlaw.eu 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych lub niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach sprawowania wymiary sprawiedliwości przez sądy. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane wyłącznie w ramach realizacji umowy i jedynie w zakresie niezbędnym do jej wykonania. 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług prawnych na Państwa rzecz lub na rzecz podmiotów, w których jesteście Państwo zatrudnieni lub w których sprawujecie funkcje, a także w celu prowadzenia spraw, w których bierzecie Państwo udział. W wypadku gdy Państwa dane osobowe zostały uzyskane w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową o pracę lub świadczenie przez Państwa usług, to wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią firmom informatycznym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób: listownie na adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 9/9 80-425 Gdańsk, elektronicznie na adres e-mail: dmr@dmrlaw.eu                  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.       

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Kancelaria mieści się w Gdańsku.

Spotkania osobiste odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Na życzenie Klienta możliwe jest uzyskanie kompleksowej usługi prawnej bez potrzeby osobistego spotkania, tj. wyłącznie za pomocą środków komunikowania się na odległość, takich jak telefon, e-mail, komunikatory internetowe, poczta tradycyjna, kurierska itp.

dmr@dmrlaw.eu
+48 602 492 616