ZAKRES USŁUG

Kancelaria kieruje swoje usługi prawne, w tym również usługi transgraniczne, do Klientów polskich i zagranicznych. Firm, instytucji i osób fizycznych.

Obsługa prawna prowadzona jest w językach: polskim, angielskim i niderlandzkim  (flamandzkim, holenderskim).

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, naszą pomoc oferujemy we wszystkich dziedzinach prawa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Prowadzimy postępowania przed wszelkimi organami i sądami, w tym  Sądem Najwyższym.

Dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi m.in. z terytoriów Belgii, Niderlandów, Francji, Danii, Niemiec i innych krajów nadbałtyckich jesteśmy w stanie podejmować się dużych, interdyscyplinarnych spraw międzynarodowych, łącznie z prowadzeniem postępowań przed sądami zagranicznymi.

W świetle ustawy o radcach prawnych świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii i analiz, opracowywaniu umów i innych dokumentów, reprezentowaniu Mocodawców przed wszelkimi sądami, urzędami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.

Radca prawny jest ponadto uprawniony do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

Zajmujemy się w szczególności:

 • projektowaniem umów, kontraktów i innych dokumentów, negocjowaniem warunków transakcji zawieranych przez naszych Klientów,
 • zakładaniem, bieżącą obsługą prawną, przekształceniami, łączeniem (fuzje), restrukturyzacją, rozwiązywaniem, likwidacją oraz upadłościami spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
 • problematyką odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek prawa handlowego,
 • sprawami rejestrowymi i wieczystoksięgowymi,
 • realizacją transakcji obejmujących nabycie i zbycie: pakietów udziałów i akcji, nieruchomości, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
 • windykacją należności i odszkodowaniami,
 • wydawaniem opinii oraz sporządzaniem analiz prawnych i studiów „due diligence”,
 • procesami inwestycyjnymi, działalnością deweloperską, przemysłem stoczniowym, portami, transportem i logistyką,
 • sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • własnością intelektualną,
 • sprawami rodzinnymi i spadkowymi, również transgranicznymi,
 • doradzaniem w sytuacjach spornych, powstałych na gruncie zawartych przez Klientów umów lub w następstwie innych zdarzeń, w tym doradztwem w zakresie kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF) i innych walut obcych,
 • sprawami z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem problematyki międzynarodowej, np. delegowania pracowników oraz pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP,
 • rozwiązywaniem sporów krajowych i transgranicznych przed sądami powszechnymi i polubownymi (arbitrażowymi) w drodze negocjacji ugodowych lub mediacji, sporządzaniem projektów ugód sądowych i pozasądowych,
 • zastępstwem procesowym Klientów przed wszelkimi sądami – analizą i oceną prawną stanu faktycznego, przygotowaniem strategii prowadzenia procesu, uczestnictwem w rozprawach i innych posiedzeniach, przygotowywaniem pozwów, wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych i kasacyjnych (zażaleń, apelacji, skarg, itp.), w tym prowadzeniem tzw. sporów frankowych,
 • sprawami administracyjnymi, prowadzeniem postępowań przed sądami i organami administracyjnymi, również w sprawach podatkowych i ZUS,
 • postępowaniem zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • wykonywaniem zagranicznych orzeczeń.

Kontakt

Kancelaria mieści się w Gdańsku.

Spotkania osobiste odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Na życzenie Klienta możliwe jest uzyskanie kompleksowej usługi prawnej bez potrzeby osobistego spotkania, tj. wyłącznie za pomocą środków komunikowania się na odległość, takich jak telefon, e-mail, komunikatory internetowe, poczta tradycyjna, kurierska itp.

dmr@dmrlaw.eu
+48 602 492 616